മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം വിശപ്പാണ്. (ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് ഗൂഗിളിന്‌)..

nwaz_01_img0092.jpgfamine.jpg?w=400&h=304kevin-carter-vulture.jpg394px-starved_girl.jpgsomalia_1992.jpgfamine-relief05.jpghunger.jpg
sudan-famine.jpg
john-isaac-famine1.jpg
lsge_0001_0001_0_img0007.jpg
family.jpgniger_wideweb__430x312,1.jpgadn_tremblay_famine.jpgenfant_bouchon_jaune_petit.jpg

No comments:

Post a Comment