കൊച്ചിയില്‍ എത്തിയത് മുപ്പതുലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാമോയില്‍...!

http://4.bp.blogspot.com/_axt4HKtSmc4/TSHreilO89I/AAAAAAAAAQw/DmCEFZ89jU0/s1600/Palmoil.png

No comments:

Post a Comment