വിലകൂടിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചു

http://2.bp.blogspot.com/_egPejNwiH5w/TTGvsZnCt3I/AAAAAAAAAGo/DS-eCEKIvho/s1600/man+new.gif

2 comments: