മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും ഉയര്‍ത്തിയ മറ്റൊരു വിഷലിപ്ത പ്രചരണം കൂടി ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക്

http://2.bp.blogspot.com/-YALFBflsAUI/TaHaurv-mQI/AAAAAAAAArI/8N5U3v65Hkg/s1600/pathanamthitta+lie.jpg

No comments:

Post a Comment