സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണ ഭ്രാന്ത് ഒരു അബദ്ധമല്ല, ചിന്തിച്ചും ആലോചിച്ചും എടുത്ത തീരുമാനമാണ്

No comments:

Post a Comment